آخرین اخبار توسعه

۰۴:۳۶
رویکرد برون‌‌گرا در اقتصاد به معنای بهره‌برداری حداکثری از فرصت‌های موجود در تجارت‌جهانی است.
۰۴:۲۹
صندوق‌های بازنشستگی موضوع دیگری است که مسعود نیلی درباره آن صحبت می‌کند.
۰۴:۰۸
گسترش بنگاه‌داری دولتی در اقتصاد عمدتاً به بهانه گسترش عدالت توجیه شده است.
۰۶:۴۸
دولت در بودجه‌های سنواتی تعهداتی را می‌پذیرد که این تعهدات به کسری بودجه دامن می‌زند؛ از جمله خریدهای تضمینی یا یارانه‌هایی که بابت انرژی و امثال آن پرداخت می‌شود.
۰۶:۱۹
اقتصاد ایران یک اقتصاد وابسته به نفت است.
۰۴:۵۶
تورم مستمر، نتیجه عدم توازن مزمن بودجه عمومی در ایران است.
۰۳:۲۳
چرخه معیوب سیاست‌گذاری در ایران، ما را گرفتار تورم مستمر و مزمنی کرده است که تا ریشه‌ها و عوامل اصلی ایجاد تورم مرتفع نشود، رشد اقتصادی پایدار را تجربه نخواهیم کرد.
۰۴:۳۹
ساختار اشتغال در ایران چگونه است؟
۰۳:۱۰
تفاوت نابرابری با حس نابرابری چیست؟ آیا آن‌گونه که گفته می‌شود، نابرابری وجود دارد؟
۰۶:۰۶
در دهه‌های گذشته، ذهنیت سیاست‌گذاران کشور، از تحولات جهانی آن دوره و عملکرد اقتصادی دولت وقت در دهه ۱۳۵۰ و نابرابری شدید درآمدی در دهه پنجاه تأثیر پذیرفت.