آخرین اخبار تولید سیمان عربستان

اکوایران: در این گزارش به روش‌هایی که عربستان سعودی در پیش گرفته تا صنعت سیمان خود را بهبود ببخشد، اشاره شده است. پروژ‌ه‌های عظیم داخلی عربستان نظیر منطقه نئوم، تقاضای داخلی سیمان این کشور را به شکل قابل توجهی افزایش داده است.
۱