آخرین اخبار جذب نقدینگی دولت

اکوایران: میزان تعهد دولت برای بازپرداخت اصل و فرع اوراق انتشار پیدا کرده در گذشته تا هفته سوم شهریور 1402 بالغ بر 100 همت به ثبت رسیده است. این درحالیست که درآمد دولت در سال جاری تنها 25.8 همت بوده است. بررسی ها نشان می دهد این رقم تنها کفاف پرداخت سود اوراق در سال‌های گذشته را تا این مقطع از زمان می دهد.
۱