• پازل عددی بودجه ۹۹

    طبق پیشنهادهای اولیه، اعتبارات هزینه‌ای بودجه ۹۹، همچون ارقام نسخه اصلاح‌شده بودجه سال جاری می باشد.

    ۰۰:۵۹
۱