آخرین اخبار دزدی

حمله سایبری، روح شرکت ها و سازمان ها را زخمی می کند، به کاربران نااطمینانی می بخشد و استرس را وارد فضای مجازی می کند. بهتر است برای مقابله با این موضوع آماده شویم!
۰۶:۰۴
آیا سرمایه از دست رفته مشتریان، قابل برگشت خواهد بود؟
۱