آخرین اخبار دولت و تجارت جهانی

۰۳:۰۷
سال هاست افسانه ای در ذهن سیاستمداران شکل گرفته است که معتقدند تجارت آزاد و واردات باعث عدم حمایت از بازارهای داخلی و به ویژه کارگران کشور می شود از این رو با مثالی از فردریک باستیا به این موضوع می پردازیم.
۱