پخش زنده پخش زنده اکو ایران
  • قسمت دهم - ذرات ریزمُغذی

    یکی از نوید بخش ترین ایده های اقتصاد توسعه یک برنامه ی هماهنگ برای اجرایی شدن این ایده کمک فراوانی به کاهش گرسنگی جهانی می کند. در این قسمت ببینید

    ۰ مشاهده ۰۳:۵۵
۱