آخرین اخبار روغن آفتابگردان

اکوایران: شرکت صنعت غذایی کورش که یکی از زیر مجموعه های هلدینگ گلرنگ به حساب می آید در سال جاری به دلیل رشد بالای نرخ فروش روغن های خوراکی، افزایش 144 درصدی را در فروش شش ماهه امسال به نسبت مدت مشابه در سال قبل داشته است. با وجود رشد بالای فروش و درآمدزایی چشمگیر غکورش احتمال رشد سودآوری این مجموعه در صورت های مالی شش ماهه به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه این صنعت کاهش یافته است.
اکوایران: طولانی شدن جنگ روسیه و اوکراین موجب شد تا با توجه به نقش کلیدی اوکراین و روسیه در تأمین غلاتی همچون جو، ذرت و گندم و همچنین نقش حائز اهمیت آن ها در بازار روغن آفتابگردان، دولت ها با توجه به شرایطی که در حوزه تأمین یا تجارت داشتند، اقدامات و ابزارهای متفاوتی برای تامین امنیت غذایی خود به کار گیرند؛ ایران نیزتاکنون اقدامات بسیاری صورت داده، اما آیا این اقدامات جوابگو بوده است؟
اکوایران: طولانی شدن جنگ روسیه و اوکراین موجب شد تا با توجه به نقش کلیدی اوکراین و روسیه در تأمین غلاتی همچون جو، ذرت و گندم و همچنین نقش حائز اهمیت آن ها در بازار روغن آفتابگردان، دولت ها با توجه به شرایطی که در حوزه تأمین یا تجارت داشتند، اقدامات و ابزارهای متفاوتی برای تامین امنیت غذایی خود به کار گیرند؛ ایران نیزتاکنون اقدامات بسیاری صورت داده، اما آیا این اقدامات جوابگو بوده است؟
۱