آخرین اخبار رکورد تولید

۰۱:۳۲
ما در سال ۱۴۰۱ بیست و یک میلیون ماشین در حال تردد در کشور داشتیم که روند رشد آن از سال ۸۲ به بعد نزولی شده که خلاف روندهای جهانی و حتی رشد جمعیت ما است.
شرکت آهن و فولاد ارفع با ثبت دو رکورد دیگر در تولید روزانه آهن اسفنجی رکوردهای تولید خود در آبان ماه۱۴۰۲ را به ۶ مرتبه برساند.
رکوردزنی پیوسته آهن و فولاد ارفع در تولید
۱