پخش زنده پخش زنده اکو ایران
  • اگر شما رئیس جمهور بودید...

    انتخابات ۱۴۰۰ به پایان رسید. ابراهیمی رئیسی، سیزدهمین رئیس جمهور ایران تعیین شد.

    ۰ مشاهده ۰۱:۰۰
  • دورنمای ریاست رئیسی

    آینده برجام چه خواهد شد؟ فضای سیاست داخلی به کدام سمت خواهد رفت؟ کاهش اصطکاک و تنش بین قوای مختلف به سود کشور خواهد یا نه؟

    ۰ مشاهده ۲۲:۲۵
۱