آخرین اخبار رییس اتحادیه فناوران رایانه

اکوایران، فرجی تهرانی با اکثریت آرا رئیس اتحادیه فناوران رایانه شد.
۱