پخش زنده پخش زنده اکو ایران
  • تغییر سبک زندگی در دهه ۹۰

    از انتهای سال ۸۷ و تا اویل سال ۹۹ تغییرات زیادی در وضعیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور ایجاد شده که الگوی رفتاری مردم را تغییر داده است.

    ۰ مشاهده ۰۳:۱۹
۱