پخش زنده پخش زنده اکو ایران
  • شریعتی، شریعتی نیست

    در حساس‌ترین مقطع تاریخ در تله‌ی قرائت‌های نادرست از دین، جامعه و اقتصاد گرفتار شدیم. زمانی که جامعه ایران به سمت انقلابی تاریخی حرکت می‌کرد، "سوسیالیست‌های مسلمان" سرنخ افکار عمومی را در دست گرفتند و به تقبیح مهم‌ترین پیشران‌های توسعه پرداختند.

    ۰۸:۵۲
  • اقتصاد چین ، دستاوردها و چالشها (بخش دوم)

    اقتصاد چین نزدیک به ۲۰ درصد تولیدناخالص جهانی را دارد و با رشد شتابان خود در سالهای اخیر ، حکم موتور رشد اقتصادجهانی را دارد. از شگفتیهای اقتصاد چین اینکه گذار از سوسیالیزم به سرمایه داری را درون حزب کمونیست ، حمایت و هدایت کرد. در این گذار چین توانست از یک اقتصاد بسته، متمرکز و توسعه نیافته به اقتصادی بازار محور و برخوردار از رشد مستمر و شتابان تبدیل شود. در این مسیر چین توانسته است بزرگترین…

    ۴۶:۰۲
۱