پخش زنده پخش زنده اکو ایران
  • سیاستمداران پول دوست

    اغلب اوقات سیاستمداران برداشت درستی از مبانی علم اقتصاد ندارند. یکی از مهم ترین این خطاها در حوزه پول صورت میگیرد.

    ۰ مشاهده ۰۳:۳۰
۱