آخرین اخبار عصبانیت

۰۴:۲۷
دو مرد بر سر نان بربری برشته با یکدیگر درگیر شدند و یکی از طرفین با دندان، گوش طرف مقابل را گاز گرفت و قسمتی از آن را کند.
۱