پخش زنده پخش زنده اکو ایران
  • شریعتی دانش اقتصادی نداشت

    دکترامیرحسین خالقی استاددانشگاه تهران ،معتقداست که شریعتی از مناسبات بازار اطلاعی نداشت و مالکیت خصوصی رابه هیچ می گرفت. اکوایران درگفت وگویی مفصل انگیزه های مخالفت دکتر علی شریعتی با نظام سرمایه داری و دیدگاه های اقتصادی او را بررسی کرده است.

    ۱۹:۲۵
  • شریعتی، شریعتی نیست

    در حساس‌ترین مقطع تاریخ در تله‌ی قرائت‌های نادرست از دین، جامعه و اقتصاد گرفتار شدیم. زمانی که جامعه ایران به سمت انقلابی تاریخی حرکت می‌کرد، "سوسیالیست‌های مسلمان" سرنخ افکار عمومی را در دست گرفتند و به تقبیح مهم‌ترین پیشران‌های توسعه پرداختند.

    ۰۸:۵۲
۱