آخرین اخبار فساد دبش

۱۳:۴۰
احمد میدری اقتصاددان در همایش مسئولیت اجتماعی شرکتی؛ فرهنگ‌سازی و سیاستگذاری مشارکت محور به نقد عملکرد شرکت‌ها در ایران در حوزه مسئولیت اجتماعی پرداخت و تاکید کرد آنچه در ایران به عنوان مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها از آن صحبت می‌شود با آنچه در دنیا هست تفاوت دارد.
۱