آخرین اخبار قبض و بسط نقدینگی

بانک مرکزی رکوردزنی های خود دربازار باز را تداوم بخشیده و بی سابقه ترین سطح تزریق نقدینگی در این بازار رسید. نرخ سود اما با وجود رشد تزریق پول کاهش یافته و به پایین ترین سطح خود در عملیات هفتگی بازار باز تنزل پیدا کرد.
مجموع بسط پول در بازار باز و بازار شبانه در هفته سوم بهمن ماه نزدیک به 90 هزار میلیارد تومان به ثبت رسید. این پول پاشی بانک مرکزی نشان از رکورد بیشترین کسری نقدینگی در بانک ها در تاریخ بازار باز داشته و در حالی است که نرخ سود در این بازار ازسوی این نهاد در کف دو ساله تعیین شده است.
۱