آخرین اخبار مدیرکل تجارت خارجی بانک مرکزی

سکاندار تجارت خارجی در بانک مرکزی تغییر کرد.این حوزه تنظیم کننده روابط ارزی بانک مرکزی با وزارتخانه‌های مهمی همچون صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.
۱