آخرین اخبار مصرف انرژی در ایران

اکوایران: بررسی‌ها نشان می‌دهد بین توسعه اقتصادی و شدت انرژی رابطه معکوسی وجود دارد، به این معنی که در جوامع پیشرفته‌تر با اقتصاد کارآمدتر، شدت انرژی پایین‌تر است. با این حال، آمارهای اخیر نشان می‌دهد که شدت مصرف انرژی در ایران در مقایسه با کشورهای همتراز، از جمله کشورهای نفت‌خیز و حتی چین، که قطب تولید صنعتی جهان است، بسیار بالاتر است.
۱