آخرین اخبار مصطفی موذن زاده

۱۱:۵۲
مصطفی موذن زاده عضو کمیته راهبردی دومین رویداد جامع معدن و صنایع معدنی در میزگرد فرصت‌ها و تهدیدهای معدن و صنایع معدنی از سردرگمی بخش خصوصی گفت.
۰۹:۳۷
مصطفی موذن زاده عضو کمیته راهبردی همایش رویداد جامع معدنی معتقد است بخش معدن بیشتر از داخل کشور تهدید می‌شود.
۱