آخرین اخبار مکانیزاسیون کشاورزی

۰۲:۲۰:۲۳
در اولین دور از سلسه نشست های تخصصی بررسی سیاست های صنعتی کشور در حوزه مکانیزاسیون کشاورزی حاضرین با بررسی چالش های موجود به این پرسش پاسخ دادند که آیا توازنی بین تامین و ساخت ماشین آلات و تجهیزات کشاورزی هست و در این مسیر کدام از وزارتخانه های جهادکشاورزی و یا صمت کوتاهی کردند؟
۱