آخرین اخبار ناصرالدین شاه

۰۴:۴۰
با افزایش مراودات ایرانیان و اروپائیان، به تدریج تصویری جدید از غرب و پیشرفت‌های آن در ذهن ساکنان ایران به وجود آمد. پیشرفتی که در کنار حیرت، نوعی حسرت هم برای ایرانیان به همراه داشت، برخی از نخبگان ممالک محروسه ایران به این نتیجه رسیدند که برای، اصلاح امور لازم است که شخص نخست مملکت نیز عمق فاصله کشور با قافله پیشرفت جهانی را مشاهده کند.
۱