آخرین اخبار همبستگی اجتماعی

این اتهام یکی از پایه‌های پیدایش دیسیپلین جامعه‌شناسی و همچنین جریان سیاسی و فکری محافظه‌کاری در اروپا بود. تا پیش از انقلاب صنعتی و پیدایش مناسبات مبتنی بر مبادلۀ آزاد کالاها شغل در بیشتر موارد بخشی از هویت خانواده بود و نسل اندر نسل در یک خاندان باقی می‌ماند.
۰۲:۰۴
نقش دین در ایران از نظر ایجاد همبستگی‌های اجتماعی و سیاسی تضعیف شده و ما برخلاف روند توسعه کشورهای دیگر شاهد جایگزین شدن نهادهای مدرن به جای آن نیز نیستیم. برای نمونه نهادهای آموزشی و غیر دولتی در ایران نیز به شدت ناکارآمد است.
۱