پخش زنده پخش زنده اکو ایران
  • توپخانه کرونای جدید علیه کودکان

    ابتدای شیوع ویروس کرونای انگلیسی بسیاری از متخصصان اعلام کردند که تفاوت این ویروس با انواع قبلی صرفا در سرعت انتقال بیشتر آن است.

    ۰ مشاهده ۰۲:۰۹
۱