پخش زنده پخش زنده اکو ایران
  • مدیریت پروژه - فرصت ها و چالش ها

    هدف از این دوره، آشنائی با سیستم مدیریت پروژه، مرور تجربیات، فرصت ها و چالش های انتخاب، طراحی و پیاده سازی سیستم های مدیریت پروژه و بررسی دانش و تجربیات حاصل از پیاده سازی این سیستم ها در شرکت های مختلف می باشد.

    ۰ مشاهده ۲۴:۳۵
۱