آخرین اخبار کدال

اکوایران: شرکت ذوب آهن اصفهان، در پاییز امسال با ثبت زیان خالص فصلی هزار و 837 میلیارد تومانی هشتمین فصل پی در پی با زیان خالص را به ثبت رساند.
اکوایران: شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا در انتهای آذر ماه امسال ترازنامه فصلی خودر را منتشر کرد که نشان از زیان خالص 9 هزار و 848 میلیارد تومانی این خودروساز داشت. زیان خالص خساپا در 9 ماهه ابتدای سال قبل 3 هزار و 727 میلیارد تومان بوده که نشان از رشد 164 درصدی زیان‌سازی این خودروساز دارد.
اکوایران: شرکت ایران خودرو در انتهای آذر ماه امسال ترازنامه فصلی خودر را منتشر کرد که نشان از زیان انباشته 104 هزار و 43 میلیارد تومانی این خودروساز داشت. زیان انباشته خودرو در انتهای سال قبل 73 هزار و 907 میلیارد تومان بوده که تنها طی 9 ماه 41 درصد افزایش یافته است.
اکوایران: شرکت تاید واتر خاورمیانه در فصل پاییز امسال 201 میلیارد تومان سود خالص به ثبت رسانده است که به نسبت سود خالص 113 میلیارد تومانی 3 ماهه سوم سال 1401 حتاید 77 درصد افزایش داشته است.
اکوایران: شرکت ریل سیر کوثر در سه فصل طی شده از سال جاری 278 میلیارد تومان درآمد عملیاتی به ثبت رسانده است که به نسبت درآمدزایی 112 میلیارد تومانی 9 ماهه ابتدایی سال 1401 حسیر 148 درصد افزایش داشته است.
اکوایران: شرکت تولید نیروی برق آبادان در فصل پاییز امسال 4.4 میلیارد تومان زیان خالص به ثبت رسانده است که به نسبت زیان خالص 4.9 میلیارد تومانی 3 ماهه سوم سال 1401 آبادا 10 درصد کاهش داشته است.
اکوایران: شرکت جهان فولاد سیرجان در فصل بهار امسال حاشیه سود خالص فصلی خود را به سطح 27 درصد رساند که 9 درصد به نسبت زمستان 1401 افزایش داشت. حاشیه سود خالص فجهان در تابستان و پاییز امسال به ترتیب 15 و 14 درصد بود که نشان از ریزش این معیار در دو فصل اخیر داشته است.
اکوایران: شرکت فولاد شاهرود در سه فصل طی شده از سال جاری 291 میلیارد تومان سود خالص به ثبت رسانده است که به نسبت سود خالص 80 میلیارد تومانی 9 ماهه ابتدایی سال 1401 فولاد شاهرود 264 درصد افزایش داشته است.
اکوایران: شرکت صنایع چوب خزر کاسپین در سه فصل طی شده از سال جاری 51 میلیارد تومان سود خالص به ثبت رسانده است که به نسبت سود خالص 42 میلیارد تومانی 9 ماهه ابتدایی سال 1401 چخزر 21 درصد افزایش داشته است.
اکوایران: شرکت پتروشیمی تندگویان در سال جاری فروش به مراتب بیشتری نسبت به سال گذشته به ثبت رسانده بود و در هشت ماهه سال جاری، فروش ماهانه کمتر از 2 همت را تجربه نکرده است. شگویا در آذر ماه امسال تنها هزار و 772 میلیارد تومان فروش داشته که تنها یک درصد بیشتر از فروش آذر 1401 این شرکت است.