آخرین اخبار کیفیت کالا

با توجه به پرنگ تر شدن نقش روسیه در دور اخیر مذاکرات احیای برجام این سوال مطرح می شود که این مسئله چه تاثیری در مناسبات تجاری ایران و روسیه خواهد داشت؟ آیا پررنگ تر شدن این نقش به گرم تر شدن روابط تجاری میان دو کشور منجر می شود؟
۱