آخرین اخبار اقدام نظامی

مذاکرات جاری در وین بهترین و واقعاً تنها گزینه برای عبور از بحران کنونی است، و اگرچه دیپلماسی بایدن در قبال ایران در حال فروپاشی است، اما این امر بدان معنا نیست که ما باید گزینه نظامی که یک اقدام احمقانه است را انتخاب کنیم.
۱