آخرین اخبار اوراق بدهی دولتی

اکوایران: شاخص کل بورس پایتخت به پائین‌ترین سطح در 6 ماه اخیر رسیده است. آیا این روند ادامه دار است؟ راه نجات بازار سهام کدام است؟
سهم مشارکت بورسی هادر خرید اوراق بدهی دولتی در آخرین هفته دی ماه صفر بود. با این حال بررسی بیست و هشت مرحله این بازار نشان می دهد در کل 61.1 درصد از کل اوراق سال 1400 توسط بازار سرمایه خریداری شده است.
نرخ سود اوراق بدهی دولتی در بازار اولیه در سطح بالایی قرار گرفته اما داد و ستد مرحله بیست و هفتم در این بازار نشان می دهد دولت برای فروش بیشتر اوراق باید یا نرخ سود را افزایش بیشتری دهد یا از تاریخ سررسید بلند مدت خود در این بازار بکاهد.
اکوایران: در هفته سوم دی ماه 1400 سهم اوراق از ارزش معاملات بازار سهام کاهش یافت اما میانگین روزانه ارزش معاملات اوراق افزایش یافته است.
اکوایران: در هفته دوم دی ماه 1400 سهم اوراق از ارزش معاملات بازار سهام افزایش یافت و میانگین روزانه ارزش معاملات اوراق نیز افزایش یافته است.
اکوایران: در هفته اول دی ماه 1400 سهم اوراق از ارزش معاملات بازار سهام افزایش یافت اما میانگین روزانه ارزش معاملات اوراق کاهش یافته است.
اکوایران: در هفته پایانی آذر ماه 1400 سهم اوراق از ارزش معاملات بازار سهام کاهش یافت اما میانگین روزانه ارزش معاملات اوراق افزایش یافته است.
اکوایران: در هفته چهارم آذر ماه 1400 سهم اوراق از ارزش معاملات بازار افزایش یافت و میانگین روزانه ارزش معاملات اوراق کاهش یافته است.
در هفته اخیر خرید اوراق بانک ها در پاییز امسال رکورد زد، بورسی ها نیز 5 هزار و 150 میلیارد تومان اوراق از دولت خریداری کردند. ناظران معتقدند استقبال بالای مشتریان از بازار اولیه میتواند در کنار عوامل اقتصادی ناشی از اضافه شدن یک عامل سیاسی باشد.
درکی سطحی از وضعیت اقتصاد ایران و رابطه دولت و اقتصاد و بویژه رابطه دولت و بخش مالی اقتصاد کافی است که بدانیم مفهوم فوق از کسری بودجه تصویر دقیقی از عملیات مالی دولت و بخش عمومی به دست نمی دهد.