آخرین اخبار بازار باز

اکوایران: در هفته اخیر نرخ سود در بازار های مالی دو مسیر مختلف را ثبت کرده اند. در این هفته نرخ سود بین بانکی برابر با 23.65 درصد بوده و حدودا 0.1 واحد درصد کمتر از هفته قبل بوده است. این در حالی است که نرخ سود بازار باز روندی ثابت را پیموده و خبر ها حاکی از کمبود منابع در بازار بین بانکی بوده است.
اکوایران: با عملیات موردی بانک مرکزی در هفته اخیر، مانده پول نزد بانک ها دو برابر شد. این رقم در هفته اخیر حدودا برابر با 120 همت شده و از کانال 60 همت جدا شد. اتفاقی که به عقیده برخی می تواند سویه ای تورمی به همراه داشته باشد.
اکوایران: بانک مرکزی برای دومین بار متوالی در بازار باز تزریق پول کرد. مجموع دو عملیات ثبت شده دراین هفته نشان میدهد حدود 148 همت پول در بانکها تزریق شده که در تاریخ این معاملات سابقه نداشته است. این موضوع می تواند سیگنالی مهم از کسری در نظام بانکی باشد.
اکوایران: درهفته منتهی به 10 خرداد ماه ، نرخ سود بین بانکی افت 0.1 واحددرصدی داشته و از قله هفت ساله ثبت شده در هفته پیش خود پایین آمد. آمارها و داده های بانک مرکزی در این بازار گویای احتمال کاهش کسری نقدینگی در این مقطع خاص در بانک ها بوده است.
اکوایران: نرخ سود بین بانکی در هفته منتهی به سوم خرداد سال جاری تقریبا در بالاترین سطح هفت ساله قرار گرفته و رکوردزنی هفته پیش را ادامه داد. بررسی معاملات بازار شبانه در کنار رشد این نرخ نشان میدهد مهم ترین عامل پرتکرار در رکوردزنی این شاخص در هفته های اخیر، تداوم کسری در بانک ها بوده است.
اکوایران:باوجود روند ثابت تزریق پول در بازار باز اما مجموع این رقم در دوبازار بین بانکی هفته آخر اردیبهشت ماه مسیری صعودی را ثبت کرده است. در همین رابطه داده های آماری نشان می دهد در این هفته حجم تزریق پول در برآیند بازارها ازسوی بانک مرکزی برابر با 157 هزار و 180 میلیارد تومان بوده و رشد قابل توجهی را نسبت به هفته قبل داشته است.
اکوایران: در آخرین هفته اردیبهشت ماه امسال، خالص عملکرد بانک مرکزی در بانک ها منفی بوده است. آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد در بازار باز تزریق پول پایین آمده و در مقابل بازار شبانه با رشد تزریق پول همراه بوده است. موضوعی که در نهایت به جذب هشت همت نقدینگی در بانک ها شد.
اکوایران: رسوب پول در حساب بانک ها در کانال 70 همت قرار گرفته است. این شاخص متولد دادو ستد بانک ها و بانک مرکزی دربازار باز بوده و با نشستن در پایه پولی تورم زایی به همراه دارد. بررسی ها نشان می دهد باوجود رشد نرخ سود به منظور کنترل مانده پول در بازار باز، اما هنوز این رقم در سطح سال گذشته قرار دارد.
اکوایران: بانک مرکزی در هفته سوم اردیبهشت ماه، تزریق پول در بازار شبانه را کاهش داده است. این در حالی است که نرخ سود بین بانکی همچنان صعودی بوده و اکنون در بالاترین سطح 7 ساله قرار گرفته است. مرور داده های آماری بازاهای بین بانکی نشان می دهد کسری منابع در بازار بین بانکی همچنان پابرجاست.
اکوایران: نرخ سود بین بانکی در هفته سوم اردیبهشت صعودی شده و به سطح بالایی رسید. داده های آماری نشان می دهد کسری بانک ها در این معاملات از مهمترین دلایل رشد نرخ بهره بین بانکی بوده است.