آخرین اخبار بازار شبان

تزریق پول بانک مرکزی در بازار بین بانکی رکورد 9 ماهه زده است. در همین رابطه اعتبارات قاعده مند که به صورت روزانه با نرخ سود 22 درصد انجام می شود اکنون به نزدیکی 30 همت رسیده که از مهر سال گذشته تا کنون سابقه نداشته است. اتفاقی که به همراه رکوردزنی نرخ سود بین بانکی نشان از کاهش عرضه پول در بانک های دارای مازاد دارد.
۱