آخرین اخبار بهای تمام شده

شرکت پتروشیمی اصفهان (شصفها ) از ناظر بازار پایه شرکت فرابورس ایران به دلیل برآورد کاهش بیش از ده درصدی در بهای تمام شده محصولات درخواست توقف نماد تا زمان ارسال اطلاعات تکمیلی را داشته است.
۱