آخرین اخبار بیکاری زنان

بررسی‌ها نشان می‌دهد هرچه به گروه های سنی جوان تر نزدیک می شویم نرخ بیکاری با سرعت بیشتری در پاییز امسال نسبت به پاییز سال گذشته کاهش یافته است. همچنین سرعت کاهش بیکاری در زنان جوانان بیش از مردان بوده است.
بررسی ها نشان می دهد تعداد زنانی که دارای اشتغال ناقص هستند در تابستان امسال نسبت به تابستان سال گذشته بالغ بر 18 هزار نفر افزایش یافته است.
بررسی ها نشان می دهد نرخ بیکاری مردان در بازه سنی 15 تا 24 در تابستان سال جاری نسبت به تابستان سال گذشته کاهش یافته، این در حالیست که در همین بازه زمانی نرخ بیکاری زنان جوان افزایش یافته است.
علی رغم افزایش نرخ مشارکت زنان در تابستان امسال نسبت به تابستان سال گذشته، در همین بازه زمانی نرخ بیکاری زنان نیز کاهش یافته است، این امر نشان دهنده بهبود وضعیت اشتغال زنان در اقتصاد ایران است.
بررسی ها نشان می دهد نرخ بیکاری زنان جوان برای دومین فصل متوالی در تابستان سال جاری روندی افزایشی داشته و به مرز 30 درصد نزدیک شده است.
اکوایران: بررسی‌ها نشان می‌دهد به علت خشکسالی‌های دو سال اخیر و رشد منفی بخش کشاورزی، نرخ بیکاری جوانان در مناطق روستایی کشور در مدار صعودی قرار گرفته است.
5اقتصاددان کشور در بیانیه ای با اشاره به التهابات موجود در ایران شواهد نشان می‌دهد که متاسفانه به دلیل سوءتدبیر، از مراحل کم‌خطر عبور کرده و وارد فاز خشم شده‌ایم. ممکن است تصمیم‌گیرندگان موفق شوند در مرحله خشم، آن را سرکوب کنند و به اشتباه تصور کنند که غائله به پایان رسیده اما با خشم فروخفته بخش‌های بزرگ و موثر جامعه، اداره کشور جز از طریق تداوم به‌کارگیری اجبارهای مختلف ناممکن می‌شود.
بررسی ها نشان می دهد نسبت اشتغال از بالای 40 درصد در طی سه سال گذشته در بهار امسال به حدود 37 درصد رسیده است.
داده های بازار کار کشور نشان می دهد در یک سال اخیر زنان به نسبت مردان با افزایش بیکاری بیشتری مواجه شده اند.
سهم زنان از جمعیت فعال اقتصاد کشور در بهار امسال حدود 17 درصد برآورد شده است، این در حالیست که سهم زنان از کل بیکاران کشور نزدیک به 30 درصد است.
۱ ۲