آخرین اخبار تاریخ سررسید اوراق بدهی دولتی

در هفته یازدهم بازار اولیه حراج اوراق بدهی دولتی برای نخستین بار حجم معاملات از هفته دوم تیر ماه تا کنون، مرز 3 هزار میلیارد تومان را رد کرده و به بالاترین سطح یک ماهه رسید خود رسید. اتفاق مهم دیگر در این بازار حضور دوباره بانک ها پس از ثبت دو سهم صفر در این حراج بوده است.
حجم اوراق فروخته شده در بازار اولیه به رکورد خود در بازه یک ماه و نیمه رسید. از آن جا که نرخ سود دراین بازار برای معامله گران از اهمیت بالایی برخوردار است می توان رشد معاملات را در نتیجه افزایش نرخ سود دانست.این شاخص برای دومین هفته متوالی فراتر از 21.7 ثبت شده است.
در هفته ششم برگزاری بازار اولیه دو دسته اوراق در بازار عرضه شد. بررسی‌ها از معاملات این هفته نشان می‌دهد از میزان اراد عرضه شده در بازار، 17.45 به فروش رسیده است. در این میان بورسی‌ها ارادی که نرخ سود بالاتری داشته را خریداری کرده و بانکی‌ها متمایل‌تر به اوراقی بوده‌اند که تاریخ سررسید کوتاه مدت‌تری داشته است.
در هفته پنجم بازار اولیه بانک ها و بورسی ها سهمی برابر را در تامین کسری بودجه دولت داشته اند.درادامه تفکیک اوراق فروخته شده در این هفته نشان می دهد اراد 106 که تاریخ سررسید کوتاه تری داشته برای مشتریان جذاب تر از اوراق با نرخ سود 22 درصدی بوده است.
در هفته چهارم خرداد 1401 حجم خرید اوراق به کمترین سطح خود در سال جاری رسیده است. این کاهش هم سو با افت نرخ سود موزون در بازار اولیه بوده است. بررسی ها نشان می دهد تمایل بانک ها به تاریخ سررسید اوراق بیشتر از نرخ سود بوده است.
در سه مرحله برگزاری بازار اولیه، به طور کلی دو دسته اراد عرضه شده است. طبق آمارهای بانک مرکزی فروش اوراق دو واقعیت مهم رادر برداشته است. ارادی که تاریخ سررسید کوتاه مدت تری داشته برای بانک ها جذاب تر بوده است. دیگر آن که مشارکت بورسی ها در بازار تاکنون دوبرابر بانک ها بوده است.
در مرحله دوم فروش اوراق بدهی دولتی بانک ها و نهاد های تامین سرمایه در حدود 3 هزار و 10 میلیارد تومان خریداری کردند.در این هفته خرید بانک ها رشدی 500 درصدی داشته که سهم بالای آن اوراق با سررسید کوتاه مدت تر بوده است. این در حالی است که برای بورسی ها نرخ سود اهمیت بیشتری داشته است.
بررسی ویژگی اوراق فروخته شده در بازار اولیه حراج اوراق بدهی دولتی نشان می دهد نرخ سود بالا عامل مهمی در جذب مشتریان بانکی در این بازار بوده است. این در حالی است که تاریخ سررسید کوتاه مدت برای بورسی ها از درجه اهمیت بیشتری برخوردار بوده است.
بررسی هفته نخست فروش اوراق بدهی دولتی در سال 1401 نشان از سه تفاوت عمده این معاملات در بازار های مختلف بوده است. نرخ سود موثر اوراق بدهی دولتی در این بازار برابر با 21.63 درصد بوده که از موقعیت مشابه خود در سال های گذشته بالاتر بوده است.
نخستین مرحله حراج اوراق بدهی دولتی در سال 1401 برگزار شد و طی آن دولت موفق شد 3 هزار و 570 میلیارد تومان اوراق به مشتریان خود بفروشد. از این میزان 91.6 درصد سهم بورسی ها بوده و سهم بانک ها از این خرید تقریبا 8.4 درصد بوده است. به عبارت دیگر نهادهای تامین سرمایه مشارکت بیشتری را در این بازار به ثبت رسانده اند.
۱ ۲