آخرین اخبار تجـارت کالا و خدمـات

اکوایران:‌ سمت و سوی تجارت جهانی در سال 2023 چگونه خواهد بود؟ آیا رکودی که در نیمه دوم سال 2022 شاهد آن بودیم در سال جاری میلادی هم تداوم خواهد داست؟ دو پرسشی که انکتـاد در جدیدترین گـزارش خود به آن پرداخته و چشـم انـداز چنـدان مثبتـی از آینـده تجـارت جهانـی ارائـه نمـی دهـد.
۱