آخرین اخبار تورم اجاره 1401

یکی از عواملی که تحلیل گران درباره رشد اجاره در کشور نام می برند، جمع شدن فنر تورم اجاره در سال های اخیر است.
بررسی سهم تورم در گروه های کالایی نشان می دهد گروه خوراکی ها بیشترین سهم را در تورم داشته که معادل با 1.3 درصد بوده است. اجاره نیز دراین محاسبه دومین گروه افزایش قیمت بوده که سهم آن برابر با 0.61 درصد به ثبت رسیده است.
تورم مسکن و اجاره در گروه های مختلف در شهر ها و روستا ها رکورد بالایی را به ثبت رسانده است. بررسی روند شاخص افزایش قیمت ها نشان می دهد تورم مسکن و اجاره درفروردین بالاتر از این متغیر در مقاطع مشابه خود در سال های اخیر بوده است. بیشترین میزان رشد قیمت نیز به بخش خدمات و تعمیرات تعلق داشته است.
بررسی روند فصلی تورم اجاره در زمستان 1400 در استان های کشور نشان می دهد استان یزد در زمستان 1400 روندی صعودی داشته و با بیشترین میزان افزایش در این فصل به رکورد 8.6 درصدی رسید. تهران نیز در این رده بندی سومین جایگاه را داشته است.
۱