آخرین اخبار تورم مسکن 1401

رشد قیمت مسکن در میانه بهار اتفاق مهم بازار مسکن تهران بوده است. اما آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد تورم اجاره در بالاترین سطح سال های اخیر قرار داشته و با رشد ماهانه 2 درصدی مواجه شده است. سه دلیل می تواند ریشه افزایش قیمت اجاره در این مقطع باشد.
در حالی که در ادبیات اقتصادی معمولا رونق هر بازار با افزایش قیمت ها همراه است، اما بازار مسکن مانند بسیاری دیگر از بخش های دیگر اقتصاد کشور درگیر گرانی و رکود به طور همزمان است.
در فروردین 1401 تورم ماهانه کم درآمدها بالاترین سطح را داشته است. بررسی ها نشان می دهد سهم تورم خوراکی ها و مسکن در دهک اول بیشترین میزان را در مقایسه با سایر دهک های جامعه داشته است.
تورم مسکن و اجاره در گروه های مختلف در شهر ها و روستا ها رکورد بالایی را به ثبت رسانده است. بررسی روند شاخص افزایش قیمت ها نشان می دهد تورم مسکن و اجاره درفروردین بالاتر از این متغیر در مقاطع مشابه خود در سال های اخیر بوده است. بیشترین میزان رشد قیمت نیز به بخش خدمات و تعمیرات تعلق داشته است.
بررسی روند فصلی تورم اجاره در زمستان 1400 در استان های کشور نشان می دهد استان یزد در زمستان 1400 روندی صعودی داشته و با بیشترین میزان افزایش در این فصل به رکورد 8.6 درصدی رسید. تهران نیز در این رده بندی سومین جایگاه را داشته است.
۱