آخرین اخبار جواد خیابانی

۰۲:۱۲
در روزهای اخیر مصاحبه مهدی تاج ،رئیس فدراسیون فوتبال سر و صدای زیادی به پا کرده و حواشی پیرامون آن همچنان ادامه دارد. بسیاری از افراد رفتار تاج را نامحترمانه برداشت کردند و انتقاد شدیدی از شیوه پاسخگویی تاج به مجریان برنامه زنده تلویزیونی وارد کردند.
۰۲:۴۰
جواد خیابانی به یک سمبل تبدیل شده؛ سمبلی از آزموده را آزمودن خطاست! سمبلی از انحصار و بازنشسته نشدن تا همیشه!
می‌شود اسمش را گذاشت آزمودن آزموده‌ها؛ اصرار برای شکست و تکاپوی شبانه‌روزی برای از بین بردن هر آنچه در گذشته ساخته شده است.
۱