آخرین اخبار خالص مداخله بانک مرکزی در بانک ها

خالص مداخله بانک مرکزی در بانک ها برای دومین هفته متوالی منفی شده است. این اتفاق در حالی رخ داده که البته نرخ سود موزون مداخله این نهاد که به نوعی هزینه استقراض بانک هاست در سطح بالایی قرار داشته است. برخی کارشناسان این اتفاق را ناشی از سیاستهای انقباضی این نهاد در بازار دانسته و عامل رشد نرخ را بالاتر رفتن کسری بانک ها می دانند.
۱