آخرین اخبار رشد ماهانه معاملات

روند نقدینگی وارد شده در بازار مسکن تیر ماه بیشترین افت ماهانه را در مقایسه با سال های گذشته ثبت کرده است. به این معنا که حجم پول جابه جا شده در ابتدای تابستان تهران، تقریبا در مقایسه با موقعیت های مشابه خود در سال های گذشته بیشترین کاهش ماهانه را داشته است. با این وجود هنوز هم برای سومین ماه متوالی این شاخص بالاتر از مرز 30 همت به ثبت رسیده است.
هزینه متوسط مسکن در شهر تهران دربهمن 1400 درمقایسه با موقعیت مشابه خود در سال گذشته تقریبا 16.4 درصد رشد داشته است. طبق بررسی های آماری این کمترین رشد نقطه ای قیمت خرید خانه در 4 سال گذشته بوده است.
۱