آخرین اخبار سرانه چک

پس از رشد تورم، ارزش سرانه چک های مبادلاتی در اولین ماه زمستان صعودی شد. همچنین بررسی آمار چک های مبادله ای نشان میدهد که در دی ماه امسال ارزش سرانه چک های برگشتی نیز سیری صعودی داشته و به محدوده 80 میلیون تومان رسید.
در آخرین ماه پاییزی امسال، سرانه چک های مبادله ای در کشور مرز 55 میلیون تومان رسید. اتفاقی که البته با حذف اثر تورم نیز قابل مشاهده است. برخی معتقدند این رویداد می تواند علامتی از رشد «انتظارات تورمی» درکشور باشد. این در حالی است که رکورد ثبت شده را ناشی از افزایش امنیت چک ها می دانند.
ارزش سرانه چک های وصولی در مرداد کم شد این در حالی است که این رقم در ارزش چک های برگشتی از مرز 60 میلیون تومان عبور کرده و سیری صعودی را ثبت کرده است. مقایسه با سال قبل نشان می دهد با رشد تورم در امسال، ارزش هر چک افزایشی 70 درصدی را درمیانه تابستان داشته است.
۱