آخرین اخبار عملیات بانکی

بررسی ویژگی اوراق فروخته شده در بازار اولیه حراج اوراق بدهی دولتی نشان می دهد نرخ سود بالا عامل مهمی در جذب مشتریان بانکی در این بازار بوده است. این در حالی است که تاریخ سررسید کوتاه مدت برای بورسی ها از درجه اهمیت بیشتری برخوردار بوده است.
عملیات بازار باز در هفته دوم زمستان نیز مسیری انبساطی را از خود برجای گذاشت. بررسی مانده دارایی بانک ها از این بازار نشان می دهد این رقم اکنون به 70 هزار میلیارد تومان و به بالاترین سطح خود در ادوار هفتگی بازار باز رسیده است.
نرخ بهره بین بانکی در قله هشت ماهه قرار گرفت. بر اساس گزارش بانک مرکزی این نرخ از مرز 20 درصد گذشت اتفاقی که نشان از کسری شدید منابع در این بازار دارد.
۰۲:۳۷
عملیات بازار باز در دومین هفته بهمن ماه سه رکورد را رقم زد. حجم اوراق پیشنهادی بانکها در کمترین حد خود در یک ماه ونیم گذشته بوده و بیشترین قبض پول در این مدت هفته گذشته به ثبت رسید.
۱