پخش زنده پخش زنده اکو ایران
  • بسیج اروپا در برابر مهاجران

    دوازده کشور اروپایی از اتحادیه اروپا خواستند تا هزینه ساختن حصار مرزی برای مقابله با مهاجران را تامین کند.

    ۰ مشاهده ۰۳:۳۹
۱