آخرین اخبار نرخ سود بازار باز

بسط پول در بازار باز در هفته پایانی اردیبهشت 1401 روندی نزولی داشته است و در مرز 83 همت قرار گرفت . در این هفته 20 بانک اقدام به عرضه اوراق به بانک مرکزی کرده که با خرید 100 درصد پیشنهادها موافقت شد.
نرخ سود بین بانکی در هفته سوم اردیبهشت 1400 در مرز 20.45 درصد قرار گرفت. مقایسه این شاخص با هفته گذشته نشان می دهد تغییر قابل توجهی در این متغیر ثبت نشده و روند این متغیر تقریبا ثابت بوده است.
نرخ سود بازار باز در ادامه رفتار سه ماهه خود ثابت مانده و تغییری را ثبت نکرد. به تبع این اتفاق نرخ سود بین بانکی نیز نسبت به هفته قبل ثابت مانده و تغییری را ثبت نکرده است. در نهایت این شاخص در مرز 20.45 درصد قرار گرفت.
عملیات بازار باز در هفته سوم اردیبهشت ماه سال جاری برگزار شده و برای سومین هفته متوالی خالص عملکرد بانک مرکزی در این بازار را انقباضی رقم زد. اتفاق مهم دیگر در این بازار بازگشت سیاست بانک مرکزی به نیاز بانک ها بوده است.
بسط بانک مرکزی در بازار باز برای سومین ماه متوالی فراتر از 80 همت ثبت شده و مانده نقدینگی نزد بانک ها در این معاملات به 83 هزار و 410 میلیارد تومان رسیده است. کاهش نرخ سود در این بازار به همراه رشد بسط پول به باور برخی می تواند از کانال پایه پولی تورم را افزایش دهد.
روند نرخ سود بین بانکی در هفته اول اردیبهشت در سال 1401 مسیر صعودی خود را ادامه داده و به سطح بالایی رسید. تعمیم این بررسی در نرخ سود وام مسکن اما نشان از روند کاهشی این شاخص در میان بازارهای مالی هفته اخیر داشته است.
در هفته اول اردیبهشت اعتبارات قاعده مند در بازار بین بانکی معادل با صفر بوده و میانگین هفتگی این شاخص را کاهش چشمگیری داده است. این اتفاق در نهایت منجر به آن شد تا مجموع بسط پول بانک مرکزی در دو بازار کاهش یافته و در کمتر از 90 همت قرار بگیرد.
نرخ پذیرش اوراق در در هفته اول اردیبهشت امسال در بارار باز روندی نزولی داشته و به 91 درصد رسیده است. در کنار این رکوردزنی بررسی میزان خالص عملکرد بانک مرکزی نشان می دهد این مقطع انقباضی ترین هفته بانک مرکزی از این حیث در دوماه اخیر بوده است.
در هفته اول اردیبهشت در بازار باز بسط پول در بانک ها توسط بانک مرکزی در کمتر از 90 همت به ثبت رسیده و نرخ پذیرش اوراق نیز در سطح 91 درصد به ثبت رسید. این در حالی است که در بازار بین بانکی هیچ معامله ای میان بانک مرکزی و بانک ها ثبت نشد.
مانده نقدینگی نزد بانک ها در عملیات بازار باز در مرز 90 هزار میلیارد تومان قرار داشته که در مقایسه با هفته های قبل سطح بالایی به شمار می آید. برخی این افزایش را عاملی در جهت رشد تورم در ماه های آتی می دانند.