آخرین اخبار نقدینگی نزد بانک ها

سهم معاملات بازار باز در پایه پولی روندی کاهشی پیدا کرده و به 56 هزار و 670 میلیارد تومان در هفته چهارم خرداد 1401 رسیده است. باوجود آن که این اتفاق در نتیجه مسیر کاهشی بسط پول در بازار باز بوده اما برخی معتقدند این کاهش نمی تواند به منزله بهبود وضعیت نقدینگی بانک ها باشد.
۱