آخرین اخبار پژوهشکده پولی و بانکی 1401

تورم اروپا در مسیر افزایشی قرار گرفته است. بررسی ها‌ی آماری نشان می دهد افزایش قیمت مواد غذایی و رشد هزینه های انرژی مهم ترین عامل این تورم بوده و شکافت تورمی در کشورهای اروپایی را گسترش داده است. برخی این موضوع را ناشی از اثرات جانبی جنگ میان روسیه و اوکراین می دانند.
درهمایش اخیر پژوهشکده پولی و بانکی در خصوص نقدینگی و بازار باز از دستاوردهای سه ساله برگزاری بازار باز در این حوزه تقدیر شد. در این همایش وثیقه‌محور شدن تراکنش‌ها و در کل رابطه مالی میان دولت و بانک مرکزی، مهمترین نتیجه این معاملات ارزیابی شده و ابراز امیدواری شد تا وثایق معتبر میان اضلاع اصلی بازار پول، پدیده «سلطه مالی تعمیم‌یافته» در اقتصاد ایران تا حد زیادی تخفیف یابد.
۱