خیلی از مردم هم که به شنیدن قیمت‌های عجیب و غریب در این دو سه سال عادت کرده‌اند با اه و افسوس با ماجرا برخورد کردند اما ماجرا چیز دیگری بود.

چند روز پیش هم دوباره شاهد انتشار «پیشنهاد» نظام پزشکی برای نرخ ویزیت ها به جای «مصوبه» نرخ ویزیت‌ها بودیم با همه اینها هنوز تکلیف نرخ ویزیت پزشکان روشن نشده است.