در این طرح به دارندگان مدرک کارشناسی ارشد باستان شناسی و تاریخ هم اجازه داده شده تا به کاوش آثار باستانی بپردازند. حتی دارندگان مدرک دکتری هر رشته دیگری با گذراندن دوره کوتاه‌مدت مجاز به حفاری و کاوش آثار تاریخی می شوند؛ موضوعی که می تواند علاوه بر افزایش حفاری های غیراصولی، بر قاچاق آثار باستانی نیز بیفزاید.

علاوه بر کارشناسان، معاونت قوانین مجلس نیز این طرح را مغایر مصوبات حوزه آثار باستانی خوانده است.