سیاح می گوید که وزارت صمت قول داده تا آخر خردادماه سایت جدید ایرانیان اصناف به درگاه ملی مجوزها وصل شود.